Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Bùi Thu Hằng

ThS. Bùi Thu Hằng

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Khoa học thư viện

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện

 

  • Đơn vị công tác: Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM