Thông tin giảng viên

TS. Bùi Thị Thanh Diệu

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Bùi Thị Thanh Diệu

TS. Bùi Thị Thanh Diệu

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Khoa học Thông tin – Thư viện 

 

  • Giảng dạy: Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện

 

  • Đơn vị công tác: Trường Đại học Khánh Hoà