Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Bùi Hà Phương

TS. Bùi Hà Phương

Phó Giám đốc Trung tâm

  • Chuyên ngành: Khoa học Thông tin – Thư viện 

 

  • Giảng dạy: Kỹ năng mềm, Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện

 

  • Đơn vị công tác: Trường ĐH KHXH&NV