Thông tin giảng viên

ThS. Nguyễn Duy Vĩnh

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Duy Vĩnh

ThS. Nguyễn Duy Vĩnh

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Lưu trữ học

 

  • Khóa học: Văn thư – Lưu trữ

 

  • Đơn vị công tác: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh