Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện (Khóa TVNV.LV05)

Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện (Khóa TVNV.LV05)

Buổi 1: [Chuyên đề 1] Kiến thức chung về thư viện, thư viện, quản lý nhà nước về thư viện

Thời gian: 18:30 - 21:30 07/05/2024

Buổi 2: [Chuyên đề 1] Kiến thức chung về thư viện, thư viện, quản lý nhà nước về thư viện

Thời gian: 18:30 - 21:30 14/05/2024

Buổi 3: [Chuyên đề 2] Tổ chức và quản lý thư viện

Thời gian: 18:30 - 21:30 21/05/2024

Buổi 4: [Chuyên đề 2] Tổ chức và quản lý thư viện

Thời gian: 18:30 - 21:30 23/05/2024

Buổi 5: [Chuyên đề 3] Phát triển vốn tài liệu trong thư viện trường học

Thời gian: 18:30 - 21:30 28/05/2024

Buổi 6: [Chuyên đề 3] Phát triển vốn tài liệu trong thư viện trường học

Thời gian: 18:30 - 21:30 30/05/2024

Buổi 7: [Chuyên đề 4] Xử lý, phân tích dữ liệu

Thời gian: 18:30 - 21:30 04/06/2024

Buổi 8: [Chuyên đề 4] Xử lý, phân tích dữ liệu

Thời gian: 18:30 - 21:30 06/06/2024

Buổi 9: [Chuyên đề 5] Tổng hợp và sắp xếp tài liệu

Thời gian: 18:30 - 21:30 11/06/2024

Buổi 10: [Chuyên đề 5] Tổng hợp và sắp xếp tài liệu

Thời gian: 18:30 - 21:30 13/06/2024

Buổi 11: [Chuyên đề 6] Công tác phục vụ người sử dụng trong thư viện

Thời gian: 18:30 - 21:30 20/06/2024

Buổi 12: [Chuyên đề 6] Công tác phục vụ người sử dụng trong thư viện

Thời gian: 18:30 - 21:30 25/06/2024

Buổi 13: [Chuyên đề 7] Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện

Thời gian: 18:30 - 21:30 27/06/2024

Buổi 14: [Chuyên đề 7] Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện

Thời gian: 18:30 - 21:30 02/07/2024