Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học (Khóa 6) – Khai giảng 22/06/2024

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học (Khóa 6) – Khai giảng 22/06/2024

Buổi 1: [Chuyên đề 1] Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thời gian: 18:30 - 21:30 22/06/2024

Buổi 2: [Chuyên đề 5] Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại học

Thời gian: 18:30 - 21:30 29/06/2024

Buổi 3: [Chuyên đề 6] Hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả dạy học trong cơ sở GDĐH

Thời gian: 18:30 - 21:30 06/07/2024

Buổi 4: [Chuyên đề 6] Hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả dạy học trong cơ sở GDĐH

Thời gian: 18:30 - 21:30 07/07/2024

Buổi 5: [Chuyên đề 2] Quản lý nhà nước về viên chức và viên chức giảng dạy đại học

Thời gian: 18:30 - 21:30 13/07/2024

Buổi 6: [Chuyên đề 3] Quản lý nhà nước về GDĐH và quản trị cơ sở GDĐH

Thời gian: 18:30 - 21:30 14/07/2024

Buổi 7: [Chuyên đề 4] Phát triển đội ngũ giảng viên và phát triển một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học

Thời gian: 18:30 - 21:30 20/07/2024

Buổi 8: [Chuyên đề 4] Phát triển đội ngũ giảng viên và phát triển một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học

Thời gian: 18:30 - 21:30 21/07/2024

Buổi 9: [Chuyên đề 7] Chuyển đổi số trong GDĐH và phát triển mô hình giáo dục đại học mở

Thời gian: 18:30 - 21:30 27/07/2024

Buổi 10: [Chuyên đề 7] Chuyển đổi số trong GDĐH và phát triển mô hình giáo dục đại học mở

Thời gian: 18:30 - 21:30 28/07/2024

Buổi 11: [Chuyên đề 8] Kiểm định chất lượng GDĐH

Thời gian: 18:30 - 21:30 03/08/2024

Buổi 12: [Chuyên đề 8] Kiểm định chất lượng GDĐH

Thời gian: 18:30 - 21:30 04/08/2024

Buổi 13: [Chuyên đề 9] Giảng viên đại học với nhiệm vụ NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo

Thời gian: 18:30 - 21:30 10/08/2024

Buổi 14: [Chuyên đề 9] Giảng viên đại học với nhiệm vụ NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo

Thời gian: 18:30 - 21:30 11/08/2024

Buổi 15: [Chuyên đề 10] Tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp

Thời gian: 18:30 - 21:30 17/08/2024

Buổi 16: [Chuyên đề 10] Tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp

Thời gian: 18:30 - 21:30 18/08/2024

Buổi 17: [Chuyên đề 11] Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH

Thời gian: 18:30 - 21:30 24/08/2024

Buổi 18: [Chuyên đề 11] Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH

Thời gian: 18:30 - 21:30 25/08/2024