Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ (Khóa 22) – Khai giảng 02/06/2024

Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ (Khóa 22) – Khai giảng 02/06/2024

Buổi 1: [Chuyên đề 1]Tổ chức quản lý văn bản đi và văn bản đến

Thời gian: 08:00 - 11:30 02/06/2024

Buổi 2: [Chuyên đề 2] Quản lý và sử dụng con dấu

Thời gian: 08:00 - 11:30 09/06/2024

Buổi 3: [Chuyên đề 3] Tổ chức lao động khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư

Thời gian: 08:00 - 11:30 16/06/2024

Buổi 4: [Chuyên đề 4] Thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

Thời gian: 14:00 - 17:00 16/06/2024

Buổi 5: [Chuyên đề 5] Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ; kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ hàng năm; bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức

Thời gian: 08:00 - 11:30 23/06/2024

Buổi 6: [Chuyên đề 6] Tổng quan về tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ Hướng dẫn kiểm tra giữa khóa

Thời gian: 14:00 - 17:30 23/06/2024

Buổi 7: [Chuyên đề 7] Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan (Kiểm tra giữa khoá)

Thời gian: 08:00 - 11:30 30/06/2024

Buổi 8: [Chuyên đề 8] Thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ

Thời gian: 08:00 - 11:30 07/07/2024

Buổi 9: [Chuyên đề 9] Xác định giá trị tài liệu lưu trữ

Thời gian: 08:00 - 11:30 14/07/2024

Buổi 10: [Chuyên đề 10] Chỉnh lý tài liệu lưu trữ (Kiểm tra giữa khoá)

Thời gian: 08:00 - 11:30 21/07/2024

Buổi 11: [Chuyên đề 10] Chỉnh lý tài liệu lưu trữ (Kiểm tra giữa khoá)

Thời gian: 14:00 - 17:00 21/07/2024

Buổi 12: [Chuyên đề 11] Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ và sử dụng tài liệu lưu trữ

Thời gian: 08:00 - 11:30 28/07/2024

Buổi 13: [Chuyên đề 12] Thống kê, bảo quản tài liệu lưu trữ

Thời gian: 14:00 - 17:30 28/07/2024

Buổi 14: [Chuyên đề 13] Số hóa và quản lý tài liệu lưu trữ điện tử

Thời gian: 08:00 - 11:30 04/08/2024

Buổi 15: [Chuyên đề 6] Hướng dẫn kiểm tra cuối khóa

Thời gian: 14:00 - 17:30 04/08/2024