Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện (Khóa 14) – Khai giảng 05/05/2024

Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện (Khóa 14) – Khai giảng 05/05/2024

Buổi 1: [Chuyên đề 1] Kiến thức chung về thư viện, thư viện, quản lý nhà nước về thư viện

Thời gian: 13:30 - 17:00 05/05/2024

Buổi 2: [Chuyên đề 1] Kiến thức chung về thư viện, thư viện, quản lý nhà nước về thư viện

Thời gian: 13:30 - 17:00 12/05/2024

Buổi 3: [Chuyên đề 2] Tổ chức và quản lý thư viện

Thời gian: 13:30 - 17:00 18/05/2024

Buổi 4: [Chuyên đề 2] Tổ chức và quản lý thư viện

Thời gian: 13:30 - 17:00 25/05/2024

Buổi 5: [Chuyên đề 3] Phát triển vốn tài liệu trong thư viện trường học

Thời gian: 08:00 - 11:30 02/06/2024

Buổi 6: [Chuyên đề 3] Phát triển vốn tài liệu trong thư viện trường học

Thời gian: 13:30 - 17:00 02/06/2024

Buổi 7: [Chuyên đề 7] Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện

Thời gian: 08:00 - 11:30 09/06/2024

Buổi 8: [Chuyên đề 7] Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện

Thời gian: 13:30 - 17:00 09/06/2024

Buổi 9: [Chuyên đề 6] Công tác phục vụ người sử dụng trong thư viện

Thời gian: 08:00 - 11:30 16/06/2024

Buổi 10: [Chuyên đề 6] Công tác phục vụ người sử dụng trong thư viện

Thời gian: 13:30 - 17:00 16/06/2024

Buổi 11: [Chuyên đề 4] Xử lý, phân tích tài liệu

Thời gian: 08:00 - 11:30 23/06/2024

Buổi 12: [Chuyên đề 4] Xử lý, phân tích tài liệu

Thời gian: 13:30 - 17:00 23/06/2024

Buổi 13: [Chuyên đề 5] Tổng hợp và sắp xếp tài liệu

Thời gian: 08:00 - 11:30 30/06/2024

Buổi 14: [Chuyên đề 5] Tổng hợp và sắp xếp tài liệu

Thời gian: 13:30 - 17:00 30/06/2024