Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ (Khóa 21) – Khai giảng 22/04/2024

Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ (Khóa 21) – Khai giảng 22/04/2024

Buổi 1: [Chuyên đề 1] Tổ chức quản lý văn bản đi và văn bản đến

Thời gian: 18:30 - 21:30 22/04/2024

Buổi 2: [Chuyên đề 2] Quản lý và sử dụng con dấu

Thời gian: 18:30 - 21:30 03/05/2024

Buổi 3: [Chuyên đề 3] Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

Thời gian: 18:30 - 21:30 08/05/2024

Buổi 4: [Chuyên đề 4] Tổ chức lao động khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư

Thời gian: 18:30 - 21:30 10/05/2024

Buổi 5: [Chuyên đề 5] Thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

Thời gian: 18:30 - 21:30 15/05/2024

Buổi 6: [Chuyên đề 6] Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ; kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ hàng năm; bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức

Thời gian: 18:30 - 21:30 17/05/2024

Buổi 7: [Chuyên đề 7] Tổng quan về tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ Kiểm tra giữa khóa, cuối khóa

Thời gian: 18:30 - 21:30 20/05/2024

Buổi 8: [Chuyên đề 8] Thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ

Thời gian: 18:30 - 21:30 22/05/2024

Buổi 9: [Chuyên đề 9] Xác định giá trị tài liệu lưu trữ

Thời gian: 18:30 - 21:30 24/05/2024

Buổi 10: [Chuyên đề 10] Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Thời gian: 18:30 - 21:30 27/05/2024

Buổi 11: [Chuyên đề 10] Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Thời gian: 18:30 - 21:30 29/05/2024

Buổi 12: [Chuyên đề 11] Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ và sử dụng tài liệu lưu trữ

Thời gian: 18:30 - 21:30 31/05/2024

Buổi 13: [Chuyên đề 7] Tổng quan về tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ Kiểm tra giữa khóa, cuối khóa

Thời gian: 18:30 - 21:30 03/06/2024

Buổi 14: [Chuyên đề 12] Thống kê, bảo quản tài liệu lưu trữ

Thời gian: 18:30 - 21:30 05/06/2024

Buổi 15: [Chuyên đề 13] Số hóa và quản lý tài liệu lưu trữ điện tử

Thời gian: 18:30 - 21:30 07/06/2024