Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống (Khóa KNSNV.LV06)

Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống (Khóa KNSNV.LV06)

Buổi 1: [Chuyên đề 1] Tổng quan về giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian: 18:30 - 21:30 29/03/2024

Buổi 2: [Chuyên đề 1] Tổng quan về giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian: 18:30 - 21:30 03/04/2024

Buổi 3: [Chuyên đề 1] Tổng quan về giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian: 18:30 - 21:30 05/04/2024

Buổi 4: [Chuyên đề 1] Tổng quan về giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian: 18:30 - 21:30 10/04/2024

Buổi 5: [Chuyên đề 1] Tổng quan về giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian: 18:30 - 21:30 12/04/2024

Buổi 6: [Chuyên đề 2] Phương pháp và kỹ thuật giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống, hình thức tổ chức dạy, kiểm tra và đánh giá

Thời gian: 18:30 - 21:30 15/04/2024

Buổi 7: [Chuyên đề 2] Phương pháp và kỹ thuật giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống, hình thức tổ chức dạy, kiểm tra và đánh giá

Thời gian: 18:30 - 21:30 19/04/2024

Buổi 8: [Chuyên đề 2] Phương pháp và kỹ thuật giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống, hình thức tổ chức dạy, kiểm tra và đánh giá

Thời gian: 18:30 - 21:30 22/04/2024

Buổi 9: [Chuyên đề 2] Phương pháp và kỹ thuật giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống, hình thức tổ chức dạy, kiểm tra và đánh giá

Thời gian: 18:30 - 21:30 24/04/2024

Buổi 10: [Chuyên đề 3] Hướng dẫn thiết kế giáo án và thực hành phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian: 18:30 - 21:30 26/04/2024

Buổi 11: [Chuyên đề 3] Hướng dẫn thiết kế giáo án và thực hành phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian: 18:30 - 21:30 03/05/2024