Nghiệp vụ Báo chí (Khóa BCNV.LV04)

Nghiệp vụ Báo chí (Khóa BCNV.LV04)

Buổi 1: [Chuyên đề 1] Truyền thông đại chúng và báo chí: những vấn đề lý luận và thực tiễn

Thời gian: 18:30 - 21:30 04/03/2024

Buổi 2: [Chuyên đề 2] Viết tin và bài tường thuật sự kiện

Thời gian: 18:30 - 21:30 15/03/2024

Buổi 3: [Chuyên đề 2] Viết tin và bài tường thuật sự kiện

Thời gian: 18:30 - 21:30 22/03/2024

Buổi 4: [Chuyên đề 2] Viết tin và bài tường thuật sự kiện

Thời gian: 18:30 - 21:30 25/03/2024

Buổi 5: [Chuyên đề 3] Viết bài dạng phản ánh, phóng sự (chân dung, sự kiện)

Thời gian: 18:30 - 21:30 29/03/2024

Buổi 6: [Chuyên đề 3] Viết bài dạng phản ánh, phóng sự (chân dung, sự kiện)

Thời gian: 18:30 - 21:30 01/04/2024

Buổi 7: [Chuyên đề 3] Viết bài dạng phản ánh, phóng sự (chân dung, sự kiện)

Thời gian: 18:30 - 21:30 05/04/2024

Buổi 8: [Chuyên đề 4] Chụp và biên tập ảnh báo chí

Thời gian: 18:30 - 21:30 08/04/2024

Buổi 9: [Chuyên đề 4] Chụp và biên tập ảnh báo chí

Thời gian: 18:30 - 21:30 12/04/2024

Buổi 10: [Chuyên đề 4] Chụp và biên tập ảnh báo chí

Thời gian: 18:30 - 21:30 15/04/2024

Buổi 11: [Chuyên đề 5] Sản xuất video clip tin tức cho các nền tảng

Thời gian: 18:30 - 21:30 19/04/2024

Buổi 12: [Chuyên đề 5] Sản xuất video clip tin tức cho các nền tảng

Thời gian: 18:30 - 21:30 22/04/2024

Buổi 13: [Chuyên đề 5] Sản xuất video clip tin tức cho các nền tảng

Thời gian: 18:30 - 21:30 24/04/2024

Buổi 14: [Chuyên đề 5] Sản xuất video clip tin tức cho các nền tảng

Thời gian: 18:30 - 21:30 26/04/2024

Buổi 15: [Chuyên đề 6] Sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện

Thời gian: 18:30 - 21:30 03/05/2024

Buổi 16: [Chuyên đề 6] Sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện

Thời gian: 18:30 - 21:30 06/05/2024

Buổi 17: [Chuyên đề 6] Sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện

Thời gian: 18:30 - 21:30 10/05/2024

Buổi 18: [Chuyên đề 6] Sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện

Thời gian: 18:30 - 21:30 13/05/2024