Nghiệp vụ Tư vấn tâm lý học đường (Khóa 26) – Khai giảng 03/05/2024

Nghiệp vụ Tư vấn tâm lý học đường (Khóa 26) – Khai giảng 03/05/2024

Buổi 1: [Chuyên đề 1] Một số vấn đề chung về tư vấn cho học sinh và nhu cầu tư vấn của học sinh

Thời gian: 18:00 - 21:00 03/05/2024

Buổi 2: [Chuyên đề 1] Một số vấn đề chung về tư vấn cho học sinh và nhu cầu tư vấn của học sinh

Thời gian: 18:00 - 21:00 10/05/2024

Buổi 3: [Chuyên đề 2] Các kỹ năng tư vấn căn bản

Thời gian: 18:00 - 21:00 13/05/2024

Buổi 4: [Chuyên đề 2] Các kỹ năng tư vấn căn bản

Thời gian: 18:00 - 21:00 15/05/2024

Buổi 5: [Chuyên đề 3] Tư vấn học sinh gặp khó khăn tâm lý

Thời gian: 18:00 - 21:00 17/05/2024

Buổi 6: [Chuyên đề 3] Tư vấn học sinh gặp khó khăn tâm lý

Thời gian: 18:00 - 21:00 20/05/2024

Buổi 7: [Chuyên đề 4] Tư vấn học sinh có hành vi lệch chuẩn

Thời gian: 18:00 - 21:00 22/05/2024

Buổi 8: [Chuyên đề 4] Tư vấn học sinh có hành vi lệch chuẩn

Thời gian: 18:00 - 21:00 24/05/2024

Buổi 9: [Chuyên đề 5] Tư vấn giới tính và sức khỏe sinh sản

Thời gian: 18:00 - 21:00 27/05/2024

Buổi 10: [Chuyên đề 5] Tư vấn giới tính và sức khỏe sinh sản

Thời gian: 18:00 - 21:00 29/05/2024

Buổi 11: [Chuyên đề 6] Tư vấn học tập và hướng nghiệp

Thời gian: 18:00 - 21:00 31/05/2024

Buổi 12: [Chuyên đề 6] Tư vấn học tập và hướng nghiệp

Thời gian: 18:00 - 21:00 03/06/2024

Buổi 13: [Chuyên đề 7] Tìm hiểu, đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh

Thời gian: 18:00 - 21:00 05/06/2024

Buổi 14: [Chuyên đề 7] Tìm hiểu, đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh

Thời gian: 18:00 - 21:00 07/06/2024

Buổi 15: [Chuyên đề 8] Thực hành kỹ năng tư vấn (Tổng hợp)

Thời gian: 18:00 - 21:00 10/06/2024

Buổi 16: [Chuyên đề 8] Thực hành kỹ năng tư vấn (Tổng hợp)

Thời gian: 18:00 - 21:00 12/06/2024