Nghiệp vụ Báo chí (Khóa 16) – Khai giảng 12/05/2024

Nghiệp vụ Báo chí (Khóa 16) – Khai giảng 12/05/2024

Buổi 1: [Chuyên đề 1] Truyền thông đại chúng và báo chí: những vấn đề lý luận và thực tiễn

Thời gian: 08:00 - 11:00 12/05/2024

Buổi 2: [Chuyên đề 2] Viết bài dạng phản ánh, phóng sự (chân dung, sự kiện)

Thời gian: 08:00 - 11:00 19/05/2024

Buổi 3: [Chuyên đề 2] Viết bài dạng phản ánh, phóng sự (chân dung, sự kiện)

Thời gian: 08:00 - 11:00 26/05/2024

Buổi 4: [Chuyên đề 2] Viết bài dạng phản ánh, phóng sự (chân dung, sự kiện)

Thời gian: 08:00 - 11:00 02/06/2024

Buổi 5: [Chuyên đề 3] Chụp và biên tập ảnh báo chí

Thời gian: 08:00 - 11:00 09/06/2024

Buổi 6: [Chuyên đề 3] Chụp và biên tập ảnh báo chí

Thời gian: 14:00 - 17:00 09/06/2024

Buổi 7: [Chuyên đề 3] Chụp và biên tập ảnh báo chí

Thời gian: 08:00 - 11:00 16/06/2024

Buổi 8: [Chuyên đề 4] Viết tin và bài tường thuật sự kiện

Thời gian: 14:00 - 17:00 23/06/2024

Buổi 9: [Chuyên đề 4] Viết tin và bài tường thuật sự kiện

Thời gian: 08:00 - 11:00 30/06/2024

Buổi 10: [Chuyên đề 4] Viết tin và bài tường thuật sự kiện

Thời gian: 14:00 - 17:00 30/06/2024

Buổi 11: [Chuyên đề 5] Sản xuất video clip tin tức cho các nền tảng

Thời gian: 08:00 - 11:00 07/07/2024

Buổi 12: [Chuyên đề 5] Sản xuất video clip tin tức cho các nền tảng

Thời gian: 14:00 - 17:00 07/07/2024

Buổi 13: [Chuyên đề 5] Sản xuất video clip tin tức cho các nền tảng

Thời gian: 08:00 - 11:00 14/07/2024

Buổi 14: [Chuyên đề 5] Sản xuất video clip tin tức cho các nền tảng

Thời gian: 14:00 - 17:00 14/07/2024

Buổi 15: [Chuyên đề 6] Sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện

Thời gian: 08:00 - 11:00 21/07/2024

Buổi 16: [Chuyên đề 6] Sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện

Thời gian: 14:00 - 17:00 21/07/2024

Buổi 17: [Chuyên đề 6] Sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện

Thời gian: 08:00 - 11:00 28/07/2024

Buổi 18: [Chuyên đề 6] Sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện

Thời gian: 14:00 - 17:00 28/07/2024