Phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống (Khóa 17) – Khai giảng 26/04/2024

Phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống (Khóa 17) – Khai giảng 26/04/2024

Buổi 1: [Chuyên đề 1] Tổng quan về giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian: 18:30 - 21:30 26/04/2024

Buổi 2: [Chuyên đề 1] Tổng quan về giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian: 18:30 - 21:30 03/05/2024

Buổi 3: [Chuyên đề 1] Tổng quan về giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian: 18:30 - 21:30 08/05/2024

Buổi 4: [Chuyên đề 1] Tổng quan về giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian: 18:30 - 21:30 10/05/2024

Buổi 5: [Chuyên đề 1] Tổng quan về giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian: 18:30 - 21:30 15/05/2024

Buổi 6: [Chuyên đề 2] Phương pháp và kỹ thuật giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống, hình thức tổ chức dạy, kiểm tra và đánh giá

Thời gian: 18:30 - 21:30 17/05/2024

Buổi 7: [Chuyên đề 2] Phương pháp và kỹ thuật giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống, hình thức tổ chức dạy, kiểm tra và đánh giá

Thời gian: 18:30 - 21:30 20/05/2024

Buổi 8: [Chuyên đề 2] Phương pháp và kỹ thuật giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống, hình thức tổ chức dạy, kiểm tra và đánh giá

Thời gian: 18:30 - 21:30 22/05/2024

Buổi 9: [Chuyên đề 2] Phương pháp và kỹ thuật giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống, hình thức tổ chức dạy, kiểm tra và đánh giá

Thời gian: 18:30 - 21:30 24/05/2024

Buổi 10: [Chuyên đề 3] Hướng dẫn thiết kế giáo án và thực hành phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian: 18:30 - 21:30 31/05/2024

Buổi 11: [Chuyên đề 3] Hướng dẫn thiết kế giáo án và thực hành phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian: 18:30 - 21:30 03/06/2024