Nghiệp vụ Truyền thông (Khóa 1) – Khai giảng 31/03/2024

Nghiệp vụ Truyền thông (Khóa 1) – Khai giảng 31/03/2024

Buổi 1: [Chuyên đề 1] Kiến thức cơ bản về truyền thông

Thời gian: 08:00 - 11:30 31/03/2024

Buổi 2: [Chuyên đề 1] Kiến thức cơ bản về truyền thông

Thời gian: 08:00 - 11:30 07/04/2024

Buổi 3: [Chuyên đề 2] Tổ chức, sử dụng hình ảnh, đồ họa trong hoạt động truyền thông

Thời gian: 13:30 - 17:00 07/04/2024

Buổi 4: [Chuyên đề 2] Tổ chức, sử dụng hình ảnh, đồ họa trong hoạt động truyền thông

Thời gian: 13:30 - 17:00 14/04/2024

Buổi 5: [Chuyên đề 3] Sản xuất nội dung video

Thời gian: 08:00 - 11:30 21/04/2024

Buổi 6: [Chuyên đề 3] Sản xuất nội dung video

Thời gian: 13:30 - 17:00 21/04/2024

Buổi 7: [Chuyên đề 3] Sản xuất nội dung video

Thời gian: 08:00 - 11:30 28/04/2024

Buổi 8: [Chuyên đề 2] Tổ chức, sử dụng hình ảnh, đồ họa trong hoạt động truyền thông

Thời gian: 13:30 - 17:00 28/04/2024

Buổi 9: [Chuyên đề 4] Tổ chức sự kiện

Thời gian: 08:00 - 11:30 05/05/2024

Buổi 10: [Chuyên đề 4] Tổ chức sự kiện

Thời gian: 13:30 - 17:00 05/05/2024

Buổi 11: [Chuyên đề 5] Diễn thuyết, trình bày trước công chúng

Thời gian: 08:00 - 11:30 12/05/2024

Buổi 12: [Chuyên đề 5] Diễn thuyết, trình bày trước công chúng

Thời gian: 13:30 - 17:00 12/05/2024

Buổi 13: [Chuyên đề 5] Diễn thuyết, trình bày trước công chúng

Thời gian: 08:00 - 11:30 19/05/2024

Buổi 14: [Chuyên đề 6] Quản trị khủng hoảng: Quy trình và kỹ năng giải quyết vấn đề

Thời gian: 08:00 - 11:30 26/05/2024

Buổi 15: [Chuyên đề 6] Quản trị khủng hoảng: Quy trình và kỹ năng giải quyết vấn đề

Thời gian: 13:30 - 17:00 26/05/2024