Nghiệp vụ Báo chí (Khóa 15) – Khai giảng 03/03/2024

Nghiệp vụ Báo chí (Khóa 15) – Khai giảng 03/03/2024

Buổi 1: [Chuyên đề 1] Truyền thông đại chúng và báo chí: những vấn đề lý luận và thực tiễn

Thời gian: 08:00 - 11:00 03/03/2024

Buổi 2: [Chuyên đề 2] Viết bài dạng phản ánh, phóng sự (chân dung, sự kiện)

Thời gian: 08:00 - 11:00 10/03/2024

Buổi 3: [Chuyên đề 2] Viết bài dạng phản ánh, phóng sự (chân dung, sự kiện)

Thời gian: 08:00 - 11:00 17/03/2024

Buổi 4: [Chuyên đề 2] Viết bài dạng phản ánh, phóng sự (chân dung, sự kiện)

Thời gian: 08:00 - 11:00 24/03/2024

Buổi 5: [Chuyên đề 3] Chụp và biên tập ảnh báo chí

Thời gian: 08:00 - 11:00 31/03/2024

Buổi 6: [Chuyên đề 3] Chụp và biên tập ảnh báo chí

Thời gian: 14:00 - 17:00 31/03/2024

Buổi 7: [Chuyên đề 3] Chụp và biên tập ảnh báo chí

Thời gian: 08:00 - 11:00 07/04/2024

Buổi 8: [Chuyên đề 4] Viết tin và bài tường thuật sự kiện

Thời gian: 14:00 - 17:00 07/04/2024

Buổi 9: [Chuyên đề 4] Viết tin và bài tường thuật sự kiện

Thời gian: 08:00 - 11:00 14/04/2024

Buổi 10: [Chuyên đề 4] Viết tin và bài tường thuật sự kiện

Thời gian: 14:00 - 17:00 14/04/2024

Buổi 11: [Chuyên đề 5] Sản xuất video clip tin tức cho các nền tảng

Thời gian: 08:00 - 11:00 21/04/2024

Buổi 12: [Chuyên đề 5] Sản xuất video clip tin tức cho các nền tảng

Thời gian: 14:00 - 17:00 21/04/2024

Buổi 13: [Chuyên đề 5] Sản xuất video clip tin tức cho các nền tảng

Thời gian: 08:00 - 11:00 28/04/2024

Buổi 14: [Chuyên đề 5] Sản xuất video clip tin tức cho các nền tảng

Thời gian: 14:00 - 17:00 28/04/2024

Buổi 15: [Chuyên đề 6] Sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện

Thời gian: 08:00 - 11:00 05/05/2024

Buổi 16: [Chuyên đề 6] Sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện

Thời gian: 14:00 - 17:00 05/05/2024

Buổi 17: [Chuyên đề 6] Sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện

Thời gian: 08:00 - 11:00 12/05/2024

Buổi 18: [Chuyên đề 6] Sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện

Thời gian: 14:00 - 17:00 12/05/2024