Thông tin chứng chỉ

Thông tin chứng chỉ

Năm 2023

1. Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống
[Khoá 07] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 08] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 09] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 10] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 11] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 12] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

2. Kỹ năng mềm
[Khoá 02] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 03] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 04] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 05] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

3. Nghiệp vụ Báo chí
[Khoá 06] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 07] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 08] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 09] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

4. Nghiệp vụ Quản trị văn phòng và công tác văn thư, lưu trữ
[Khoá 09] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

5. Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện
[Khoá 03] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 04] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 05] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 06] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 07] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 08] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

[Khoá 09] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

6. Nghiệp vụ Tư vấn tâm lý học đường
[Khoá 14] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 15] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 16] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 17] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 18] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 19] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá ĐN.01] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá ĐN.02] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

7. Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
[Khoá 10] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

[Khoá 11] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 12] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

[Khoá 13] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

[Khoá 14] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

 

Năm 2022
1. Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống
[Khoá 01] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 02] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 03] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 04] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 05] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 06] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

2. Kỹ năng mềm
[Khoá 01] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

3. Nghiệp vụ Báo chí
[Khoá 01] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 02] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 03] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 04] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 05] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

4. Nghiệp vụ Quản trị văn phòng và công tác văn thư, lưu trữ
[Khoá 02] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 03] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 04] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 05] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 06] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 07] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 08] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

[Khoá VTE.01] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

[Khoá VTE.02] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

5. Nghiệp vụ Thông tin – Thư viện
[Khoá 01] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 02] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

6. Nghiệp vụ Tư vấn tâm lý học đường
[Khoá 08] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 09] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 10] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 11] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 12] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá 13] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá ĐN.01] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá ĐN.02] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá ĐN.03] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá ĐN.04] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

[Khoá AG.04] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

7. Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
[Khoá SNV – Lớp 1] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ

[Khoá SNV – Lớp 2] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ
[Khoá SNV – Lớp 3] Quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ