Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Trần Văn Thắng

Trần Văn Thắng

Phó Giám đốc Trung tâm

 

  • Học vị: Tiến sĩ

 

  • Chuyên ngành: Triết học

 

  • Khóa học: Kỹ năng mềm

 

  • Email: tvthang09@hcmussh.edu.vn