Thông tin giảng viên

Tô Huỳnh Ngọc Nhã

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Tô Huỳnh Ngọc Nhã

Tô Huỳnh Ngọc Nhã

Giảng viên

 

  • Học vị: Thạc sĩ

 

  • Chuyên ngành: Lưu trữ học – Quản trị văn phòng

 

  • Khóa học: Văn thư – Lưu trữ, Kỹ năng nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng

 

  • Số điện thoại: 0986001722

 

  • Email: tohuynhngocnha@hcmussh.edu.vn