Thông tin giảng viên

Nguyễn Thị Ngọc Hải

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Ngọc Hải

Nguyễn Thị Ngọc Hải

Giảng viên

  • Chuyên ngành: Báo chí – Truyền thông – PR

 

  • Khóa học: Báo chí

 

  • Email: ngochai.dinhviet@gmail.com