Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Ly

Nguyễn Thị Ly

Giảng viên chính

  • Học vị: Tiến sĩ

 

  • Chuyên ngành: ThS. Lưu trữ học, TS. Lịch sử Việt Nam

 

  • Khóa học: Quản trị Văn phòng và Công tác Văn thư lưu trữ

 

  • Email: lynt@hcmussh.edu.vn