Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Giám đốc Trung tâm

 

  • Học vị: Thạc sĩ

 

  • Chuyên ngành: Ngữ văn

 

  • Khóa học: Kỹ năng mềm

 

  • Email: nguyenthihue@hcmussh.edu.vn