Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Lê Văn Công

Lê Văn Công

Giảng viên

  • Học vị: Tiến sĩ

 

  • Chuyên ngành: Công tác xã hội, Phát triển Xã hội

 

  • Khóa học: Tư vấn Tâm lý học đường

 

  • Email: levancongup@gmail.com