Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Lê Thị Mai Liên

Lê Thị Mai Liên

Giảng viên

  • Học vị: Tiến sĩ

 

  • Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Tâm lý học đường

 

  • Lớp học: Tư vấn Tâm lý học đường

 

  • Email: mailien.lethi@hcmussh.edu.vn