Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Hoàng Quang Cương

Hoàng Quang Cương

Giảng viên

  • Học vị: Thạc sĩ

 

  • Chuyên ngành: Lưu trữ học

 

  • Khóa học: Văn Thư – Lưu Trữ

 

  • Email: hoangquangcuong@hcmussh.edu.vn