Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Hồ Võ Quế Chi

Hồ Võ Quế Chi

Giảng viên

  • Học vị: Tiến sĩ

 

  • Chuyên ngành: Tâm lý học

 

  • Khóa học: Tư vấn Tâm lý học đường

 

  • Email: hovoquechi@hcmussh.edu.vn