Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Bùi Thu Hằng

Bùi Thu Hằng

Giảng viên

  • Học vị: Thạc sĩ

 

  • Chuyên ngành: Khoa học thư viện

 

  • Khóa học: Quản trị Văn phòng và Công tác Văn thư lưu trữ

 

  • Số điện thoại: 0919434483

 

  • Email: bthang@hcmussh.edu.vn