Thông tin giảng viên

Bùi Thị Thanh Diệu

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Bùi Thị Thanh Diệu

Bùi Thị Thanh Diệu

Giảng viên

  • Học vị: Tiến sĩ

 

  • Chuyên ngành: Khoa học Thông tin – Thư viện 

 

  • Khóa học: Thông tin – Thư viện

 

  • Email: buithithanhdieu@hcmussh.edu.vn