Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Bùi Hà Phương

Bùi Hà Phương

Phó Giám đốc Trung tâm

  • Học vị: Tiến sĩ

 

  • Chuyên ngành: Khoa học Thông tin – Thư viện 

 

  • Khóa học: Thông tin – Thư viện

 

  • Email: buihaphuong81@hcmussh.edu.vn