Thông tin giảng viên

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Duy Vĩnh

Nguyễn Duy Vĩnh

Giảng viên

  • Học vị: Thạc sĩ

 

  • Chuyên ngành: Lưu trữ học

 

  • Khóa học: Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ

 

  • Email: n.dvinh@hcmca.edu.vn